Skenaarioiden luonti ja niiden merkitys on kasvussa

Jatkuvat muutokset ovat läsnä liiketoiminnan arjessa. Nopealla reagoinnilla muuttuviin tilanteisiin markkinassa voidaan vaikuttaa liiketoiminnan kestävyyteen ja kilpailukykyyn. Organisaatioiden reagointikykyyn puolestaan vaikuttaa huolellinen valmistautuminen erilaisiin skenaarioihin.

Digitalisaation avulla skenaariotyöskentelyäkin on mahdollista toteuttaa leanisti ja ketterästi, modernin teknologian avulla. Teollisuudessa yksi konkreettinen keino on simulointi.

Blogi: Simulointi on leania ja gembaa

Skenaarioita, joiden hahmottamiseen simuloinnista on apua:

1

Uus- tai korjausinvestoinnit, esimerkiksi tehtaan layout-muutokset
2

Tuotantoprosessin yllättävät haasteet, turha odotus ja pullonkaulat
3

Materiaalivirtojen ja logistiikan optimointi

Simulointi, jos mikä, on leania kehitystyötä – sen avulla voidaan tehdä nopeita kokeiluja virtuaalimaailmassa ennen tosielämän tuotantoon siirtämistä. Simulointi on monessa tilanteessa ketterämpi, edullisempi ja suoraviivaisempi tapa kokeilla kuin tosielämän testailu.

Usein simuloinnin hyödyntäminen aloitetaan yrityksissä jollakin kriittisellä asialla tai esimerkiksi tuotannon pullonkaulan selvittämisellä. Kun simuloinnin hyödyt käyvät projektin aikana ilmi, sitä usein halutaan laajentaa myös muihin toimintoihin. Kun asiakas päättää tehdä mallista ylläpidettävän ja jatkuvasti ajantasaisen, jotta eteen tuleviin kysymyksiin saadaan nopeasti vastaukset – ollaankin jo matkalla kohti digitaalista kaksosta.

Simulointia kannattaa hyödyntää mm. seuraavissa tilanteissa:

Tuotannon volyymi muuttuu merkittävästi ja halutaan selvittää nykyisen tuotantojärjestelmän rakenne, kapasiteetti sekä materiaalivirtojen vaikutukset

Tuotantoon tulee uusi tuote ja on tarve selvittää ennalta, mitä vaikutuksia se tuo tuotannon käytännön järjestelyille. Tarvitaanko joitakin resursseja lisää, jotta tuote saadaan lisättyä sujuvasti olemassa olevan valmistuksen lomaan?

Tuotannosta ei saada ulos haluttua volyymia, mutta tarkkaa syytä ei tiedetä. On tarve selvittää valmistusprosessin pullonkaula ja jos tämä pullonkaula korjataan, mihin ongelma voi seuraavaksi siirtyä.

Logistiikkaan ja reitityksiin liittyvissä kysymyksissä halutaan selvittää esimerkiksi , mikä on tuotteiden toimituksille paras mahdollinen ajoreitti, miten voidaan optimoida tavaran liikuttelu varastossa ja tuoda oikeat tuotteet oikeaan aikaan, lähettämön oikeille oville.

Kapasiteetin riittävyys ns. greenfield-tilanteessa eli käynnistettäessä tuotantoa uuteen paikkaan. Halutaan selvittää, mihin laitteisiin kannattaa investoida ja kuinka tuotanto on järkevää järjestää parhaan mahdollisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Blogi: Tuotannon simulointipalvelut

Simulointia ja lean-kumppanuutta vuosien kokemuksella mm. seuraaville toimialoille:

Valmistava teollisuus

Logistiikka

Satamat

Kiertotalous

Simulointipalvelut

Simuloinnilla voidaan auttaa tavoiteltujen volyymien turvaamisessa, investointipäätöksen tukemisessa sekä tuotantokapasiteetin ja -tehokkuuden lisäämisessä. Tuemme asiakkaitamme tuotantoprosessien ja tuotantokonseptien suunnittelussa. Olemme myös analysoineet erilaisten tuotannonsuunnittelu ja tuotannonohjaustapojen vaikutuksia – esimerkiksi pienempien eräkokojen ja imuohjauksen tuomia kokonaisvaikutuksia valmistuviin volyymeihin. Simuloinnissa käytämme markkinoiden parasta työkalua, AnyLogic-ohjelmaa.

Tehtaiden sisälogistiikka

Sisälogistiikan kehittäminen voi liittyä mm. tuotannon layoutiin, tapoihin siirtää ja kuljettaa materiaaleja automaattisesti tai manuaalisesti, ohjaustapoihin, keräilyyn tai muuhun prosessien kehittämiseen. Pinjan asiantuntijan apua on hyvä pyytää jo varhain muutosten suunnitteluvaiheessa parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Hyvin suunniteltu sisälogistiikka on tehtaan kannattavuuden avaintekijöitä.

Varastot ja logistiikkakeskukset

Varastojen ja logistiikkakeskusten suunnittelu ja optimointi parantavat tuottavuutta. Autamme asiakkaitamme esimerkiksi keräilyn tehostamisessa ja varastojen mitoittamisessa.  Simuloimalla pääsemme tunnistamaan ennalta parhaat vaihtoehdot eri suunnitteluvaihtoehdoista.

Satamat ja vesiliikenne

Varmistamme satamaterminaalien suurten muutosten onnistumista; selvitämme ennakolta konttikentän, siirtokaluston ja lastauksen kapasiteetin riittävyyttä, mitoitamme laivakapasiteettia tuotannon raaka-ainetarpeisiin ja simuloimme luotsaustoimintaa.

Kuljetukset ja jakelu

Kuljetusten ja jakelun optimointi vaativat asiantuntemusta ja kokemusta. Optimoinnilla voidaan säästää niin aikaa, kalustoa kuin polttoainekulujakin. Pinjan kuljetusoptimoinnin avulla saavutettavat kuljetussäästöt vaikuttavat selkeästi yrityksen kannattavuuteen.

Simulointi on älykästä riskienhallintaa

Simuloinnin avulla voidaan saavuttaa merkittävät säästöt investoinneissa ja parantaa tuotannon suorituskykyä. Hyödyntämällä simulointia: 

  • Varmistetaan, että tehdään suunnitellun investoinnin kannalta oikea päätös ja säästetään kustannuksissa
  • Varmistetaan, että ulkoisten tekijöiden muuttuessa investointi on edelleen toimiva eri skenaarioiden avulla
  • Löydetään paras tapa ajaa tuotantoa
  • Helpotetaan ja syvennetään kokonaisuuden ymmärtämistä virtuaalisen mallin avulla
  • Hallitaan riskejä luomalla skenaarioita erilaisten vaihtoehtojen pohjalta

Referenssit

Wärtsilä

”Simuloinnista oli meille hyvä apu tuotantomuutosten suunnittelussa. Simulointiprojektin avulla saimme vahvistusta ennakkoon tekemillemme oletuksille, mutta potentiaalisia pullonkauloja paljastui itse asiassa muistakin prosessin kohdista kuin joita olimme alun perin tarkastelleet.”

SSAB Oulainen

Hankkeessa pyrittiin selvittämään muun muassa maksimikapasiteettia ja eri kehitystoimenpiteiden vaikutusta siihen. Tavoitteena oli myös löytää tehokkaimmat tavat ohjata materiaalivirtoja ja lisätä jalostavan työn osuutta läpimenoajasta.

SCA Logistics

Pinja rakensi terminaalista simulointimallin sisältäen prosessit, varastoalueet sekä käsittely- ja varastointilogiikat. SCA muodosti lähtöaineistot jotka kuvasivat tulevaisuuden volyymeja.

Outokumpu Tornio

Pinja rakensi tuotantologistiset simulointimallit sulaton aihiologistiikasta ja kuumavalssaamon rullavarastosta. Yhteistyössä Outokummun tiimin kanssa malleihin sisällytettiin tuotannon reititykset, laitteet, varastot, rajoitteet ja kapasiteetit.

Metsä Board Husum

”Varmistuimme tuotannollisten pullonkaulojen sijainnista erilaisissa tuotantotilanteissa. Lisäksi pystyimme tutkimaan niiden merkitystä sekä arvioimaan muutoksia, joilla tuotannonsuunnittelun keinoin voidaan edesauttaa pullonkaularesurssien kuorman jakautumista.”

Lataa asiantuntijamateriaaleja

Digitaalinen kaksonen teollisuudessa

Miten päästä alkuun?

Simulointiprojektin alku sisältää tarkan määrittelyn asiakkaan kanssa. Asiantuntijamme tarkentavat määrittelyn aikana projektin tavoitteet, tutkimuskysymykset ja lähtötiedot ja käyvät aktiivista dialogia asiakkaan kanssa projektin aikana. Erilaisiin tarpeisiin sopivilla simulointi- ja optimointimalleilla pystymme esittämään skenaariot ja niiden vaikutuksen tuotantoon.

  • Tarvemäärittely yhdessä asiakkaan kanssa
  • Tarjous simulointi- tai lean-projektista
  • Simulointiprosessi: mallinnus ja validointi
  • Skenaariot
  • Loppuraportti