Bli av med Excel – kunskap och transparens för materialflödeshantering: Spara 30 % av kostnaderna för hantering av leveranskedjan

Hanteringen av materialflödet säkerställer rätt råvara till rätt plats i rätt tid

Hanteringen av inkommande och utgående materialflöden vid energiföretag och andra företag i kretsloppsekonomin är en flerstegsprocess där flera olika intressenter deltar.

För ett optimalt materialutnyttjande är det viktigt att hela leveranskedjan samarbetar sömlöst och att de data som skapas i processen kommuniceras pålitligt och i realtid mellan de olika intressenterna.

Hur gör man flödeshanteringen så effektiv som möjligt?

En bristfälligt hanterad leveranskedja kan identifieras med följande:

1

Vid rapportering används tiden på scrollning och bläddring I Excel, och informationen är fragmenterad
2

Störningar och brister i produktionen som beror på att rätt material saknas
3

Dolda kostnader identifieras inte och det tar tid att korrigera mänskliga misstag

Realtidsinformation är nyckeln till effektiv hantering av leveranskedjan

Informationen som genereras i de olika stadierna av leveranskedjan, såsom ursprung och pris på råvaror, operatörens kapacitet och efterfrågan, samt leveransplaner, bör vara tillgänglig i realtid, bekvämt och pålitligt för alla de olika intressenterna i leveranskedjan, för att kunna förverkliga en effektiv materialhantering. Detta uppnås med ett system för hantering av leveranskedjor som digitaliserar alla nödvändiga data in i ett enda system.

Deltagarna i leveranskedjan inkluderar t.ex.

 • producenter av material
 • säljaren och/eller leverantörer
 • logistikoperatörer
 • användare av material

Funktioner hos materialanvändaren är t.ex.

 • mottagning och bearbetning av material
 • leverans av slutprodukter och/eller biprodukter för vidare användning

Information genererad i de olika faserna av leveranskedjan:

 • mängd, kvalitet och pris på materialet
 • leveransplaner
 • materialets ursprung
 • bearbetningskapacitet och behov hos materialanvändaren

Dessa industrier och användningsområden, bland andra, kan dra nytta av digitalisering av materialflödeshantering

Energiproduktion

– kraft- och värmeanläggningar (bioenergi och andra bränslen)
– anläggningar för avfallsförbränning

Produktion av biobränslen

– biogasanläggningar och annan biobränsleproduktion
– produktion av pellets

Cirkulärekonomi

– återvinning av material
– avfallshantering

Träförädling

virkesmottagning

Once – system för hantering av leveranskedjan

Once är ett webbaserad Saas-affärssystem som används till att hantera beställnings- och leveranskedjor för bl.a. energiproduktionsanläggningar och företag som verkar inom kretsloppsekonomin. Once delar informationen som genereras i leveranskedjan i realtid mellan alla involverade intressenter. Systemet kan skalas för hantering av såväl leveranskedjor vid enskilda små företag och för koncernleveranskedjor bestående av flera anläggningar.

Kontroll, uppföljning och rapportering blir snabbare för hela leveranskedjan med Once. Man sparar tid, kraft och pengar.

De viktigaste funktionerna i Once

När Once systemet införas:

1. Behöver man inte mata in information mer än en gång

2. Blir hantering av leveranskedjan effektivare och produktiviteten förbättras

3. Blir den dagliga styrningen effektiv med hjälp av insamlade informationer

4. Minskas manuellt arbete, mänskliga misstag och dolda kostnader radikalt och resurser frigörs till mera produktivt och relevant arbete

Once – de viktigaste funktionerna:

 • Produktionsplanering per år / månad / vecka, och som order placeras mot;
  material, mängder och priser
 • Kontraktshantering; priser, kvoter, material
 • Kalenderbaserad reservering för lastnings- och lossningstider samt
  koordinering av transporterna
 • Mottagnings- och leveransfunktioner vid anläggning
  t.ex. våg- och provtagningsfunktioner
 • Hantering av analysprocess;
  kvalitén på material och slutprodukter, registrering av analysresultat och tilldelning till rätt provpartier och laster
 • Lagerhantering
 • Mobilfunktioner
 • Mångsidig uppföljning och rapportering
  bl.a. uppföljning av beställningar och leveranser, last-, energi-, utsläpp-, skatte-, spårbarhets- och hållbarhetsrapporter samt rapporter av materialets ursprung
 • Producering av fakturor och betalningsunderlag
 • Delning av informationen mellan samtliga intressenter i leveranskedjan
 • Integration
  med bl.a. våg-, automation-, ERP/CRM- och fakturerings- och andra branschsystem

Once mobilappen – en applikation för alla enheter och operationssystem:

Mobilappen Once erbjuder flexibilitet i skapandet av information i leveranskedjan.

 • Kalenderbaserade lastnings- och lossningsreservationer
 • Kvittningar av lastning och lossning
 • Lagerregistreringar
 • Elektronisk vågsedel
 • Uppdelningsfunktion av lasten
400
leverantör
1,000,000
lasthändelser per år
4,000
transportfordon
100
fordonsvågar
3,000
användare
300
användningsplatser

Ladda ner önskade material:

Våra kunders erfarenheter av Once

Oulun Energia

”The Once solution has significantly improved and automated the entire supply chain and the reporting process of Oulun Energia. In addition to improved customer service and practical plant operations, the system helps to conform with legal requirements.”

Read Oulun Energia success story

Gasum

”Prior to the introduction of the Once by Pinja system, we had 50-100 invoice complaints to be investigated per month. Since the introduction of the Once, there have been an average of only one per month, which has resulted in significant savings in working hours.”

Read Gasum success story

Oulun Energia

“Regarding power plants, we have been able to develop things that suit us. We therefore trusted that this partnership allows us to make developments also in the area of circular economy and waste recycling.”

Read Oulun Energia success story

Haapajärven lämpö

”The modern technology of the Once system is exactly what we need in our operations. Although Haapajärven Lämpö is a relatively small thermal power plant, the powerful functionalities of the Once system provide cost savings and visible improvements in our operations already with these fuel quantities.”

Read Haapajärven Lämpö success story

Kuopion Energia

”One system can provide information about our total production and matters related to the district heating network, as well as produce corporate-level financial reports, for example.”

Read Kuopion Energia success story

Kotkamills

“Today, Once registers all material streams arriving at the mill, from wood material to more than 100 different chemicals. Previously, the reception and registration of material streams was performed manually in Excel.”

Read Kotkamills success story

Pori Energia

”Once provides cost information about different fuel options particularly regarding our own fuel reserves. This information is worth the money for us.”

Read Pori Energia success story

Kainuun Voima

“For each load, we take samples for analysing the moisture, temperature and load weight. Now this data is registered in real-time in the Once system and we receive the loads’ energy quantity calculations directly from the system.”

Read Kainuun Voima success story

Hur kommer jag igång?

Under ledning av en sakkunnig partner är det en enkel process att överföra informationen som genereras i leveranskedjan till Once och att ta systemet i drift.

Book a free demo and conversation with experts

Vi erbjuder till ert förfogande:

 • Kostnadsfri kartläggning av nuläget och av era processer.
 • En gemensam workshop, där vi fördjupar vår gemensamma uppfattning om vägen från nuläget till era målsättningar.
 • Lösningsförslag, där vi klarlägger ansvars- och rollfördelningen under projektet.
 • Granskning och hopsättning av befintliga informationen.
 • Snabb idrifttagning av systemet samt användarutbildning.
 • Produkt- och kundstöd från och med den första dagen.
 • Kontinuerlig utveckling av sakkunnigt partnerskap, industrikunskap, och produkt och kundrelation.
 • Datasäker SaaS-miljö för leveranskedjans ledning genom information i realtid.
 • Kompetensen hos mer än 450 experter inom informationshantering, utveckling av programvara, automation, produktionsplanering och underhåll inom olika delområden