Grunden för ett förebyggande underhåll är ett intelligent underhållssystem, som hela organisationen gärna använder

Man har länge talat om förebyggande underhåll, men en stor del av företagen har fortfarande inte infört detta på ett optimalt sätt. Med hjälp av förebyggande underhåll kan oplanerade produktionsstopp med tillhörande multiplikatoreffekt undvikas. Grunden för en förebyggande verksamhet är ett intelligent underhållssystem som kan kombinera historiska och uppmätta data och är lättanvänt, vilket gör det enkelt att registrera underhållsåtgärder oberoende av tid och plats.

Läs mer

Här du stött på följande utmaningar inom underhållet?

1

Underhållsarbetet är som att släcka bränder
2

I underhållssystemet görs inga eller bristfälliga registreringar
3

Oväntade maskinhaverier stör produktionen och orsakar kostnader

Välj ett underhållssystem som har planerats för användarna

50 %*

av arbetena förblir oregistrerade i traditionella underhållssystem” (*Stetson Harrison Institute 2020)

Det ska vara enkelt för montörerna inom underhållet att använda och göra registreringar i ett underhållssystem. Enkelheten innebär att man ökar systemets användningsgrad och samtidigt förbättrar kvaliteten och aktualiteten hos informationen.

Till skillnad från verksamhetsstyrningssystemet på företagsnivå stödjer ett system som planerats för underhållet den dagliga underhållsstyrningen, som omfattar bl.a. arbetsplanering, rapportering och beslutsfattande.

Se vilka företag väljer Novi

Vi fungerar som partner inom underhållet i bl.a. följande branscher:

Livsmedelsindustrin

Energi- och cirkulärekonomin

Metallindustrin

Läkemedels- och förpackningsindustrin

Träförädlings- och byggindustrin

Pappersindustrin

Våra lösningar: Underhållssystem NOVI

Novi är ett system för modern hantering och utveckling av förebyggande underhåll.

Det digitaliserar data som berör förvaltning och utveckling av industrins underhåll för både personalens och arbetsledarens behov.

Med hjälp av Novis klara och visuella gränssnitt kan man effektivisera arbetsgruppens samarbete och hjälpa att lokalisera problempunkterna i produktionen.

Novi fungerar bekvämt med en bläddrare och med vilken dataterminal som helst. Bläddrarens välkända funktioner, såsom det samtidiga öppnandet av flera sidor, utmatning och generering av favoriterna bland Novis funktioner, är alla tillgängliga. Användning av QR-koden ingår som standardinställning.

Se Novis egenskaper

Novi by Pinja är ett mobilt underhållssystem som planerats för användarna

Det mobiloptimerade Novi förbättrar underhållssystemets användningsgrad via tillgänglighet och tydlighet. Novi finns alltid i smarttelefonen och är lika tillgängligt som resten av applikationerna i telefonen, oberoende av tid, plats och nätförbindelse.

Systemet är lätt att använda och redigera. Du kan anpassa systemvyer, bearbeta blanketter och terminologi, skapa snabbfunktioner och definiera personliga användningssätt.

Novi hjälper dig att ta kontroll över underhållets verksamhetsmodell. Med hjälp av systemet kan du dokumentera underhållets verksamhetsmodell och processer. Novi stöder den dagliga underhållsstyrningen och mötespraxis samt gör utvecklingen av underhållet mera systematisk och enklare.

Systemet kan anpassas för stora och små företag. Novi är inte beroende av branschen eller organisationens storlek. Systemet är tillgängligt från små organisationer upp till globala industrikoncerner, enbart användningssättet varierar.

Novi – Huvudsystemets egenskaper:

Maskin- och anordningsregister

Vyer för arbetets fördelning, schemaläggning och rapportering

Produktionens arbetsbegäran

QR-kod och NFC-teknik

Kalender- och rondbaserade planer för förebyggande underhåll

Reservdelar

Dokument och rapportering

Partnerregister

Novi – Alla funktioner:

Utveckla det förebyggande underhållet:

Underhållsronder

Kvittering av rutinmässiga underhållsronder, såsom mätare, kontroller och underhållsåtgärder.

Operatörunderhåll

Inspektioner och observationer som produktionsoperatören utfört registreras i Novi.

Underhåll baserat på driftstid, RTM

En underhållsplan för maskiner och utrustning som baserar sig på driftstid istället för kalendertid

Mätningar

Blankett för anläggningsspecifika mätningsdata som matas in i Novi, t.ex. protokoll för idrifttagningskontroller.

ACM, Automatic Condition Monitoring

Övervakning av transaktionsdata som genereras automatiskt i processen och generering av arbetskortet till Novi.

Driftsjournal

Registrering av anläggningens transaktioner samt bläddring och sökning bland tidigare transaktioner. Ersätter journalerna av papper. Ur driftsjournalen kommer även arbetsbegäran.

Effektivera underhållets materialhantering

Lagerhantering

Materialhanteringsfunktioner i Novi: uttag, ankomst, inventering och returnering. Flerlagring, varningsgränser för köp av varupositioner.

Inköp

Utförande, sändning och hantering av inköpsorder.

Transparens i underhållsdata

Info TV

Distribution av underhållsdata i anläggningens infoTV-system.

Larm

Underhållets arbeten och lagertransaktioner som e-postmeddelande för att effektivisera distributionen av data.

Timkortet

Registrering av lönetimmarna i Novi-systemet.

Underhåll som säkerhetsfaktor:

Säkerhetsobservationer

Registrering av observationer i anslutning till arbetssäkerhet, t.ex. olyckstillbud och olycksfallsanmälan. Automatisk distribution av data om hur arbetet med arbetssäkerheten framskrider.

Hantering av arbetstillstånd

Hantering och skötsel av olika arbetstillstånd för personer som utför underhållsarbeten. Nödvändiga arbetstillstånd kan allokeras till ett arbetsuppdrag.

Ständig förbättring / Lean inom underhållet:

Hantering av uppdrag

Hantering och uppföljning av problemlösningsuppgifter i samband med underhåll.

Partneranslutning

Ett eget begränsat gränssnitt för underhållets samarbetspartner i anläggningens Novi för att rapportera om de egna arbetena.

Utvidgad dokumenthantering

Engagemang av underleverantörer

Andra funktioner

Partneranslutning

Ett eget begränsat gränssnitt för underhållets samarbetspartner i anläggningens Novi för att rapportera om de egna arbetena.

Integrering med andra system

Behändig integration med företagets övriga system, t.ex. ERP, MES, kartsystemen och kontrollrummen.

Fabriksutvidgning

Boka tid för sparring i underhållsutveckling och vi kommer att kontakta dig!

Boka tid för sparring

Novi by Pinja och Business Intelligence – intelligent förädling av underhållsdata

Underhållssystemet innehåller enormt mycket data som kan stöda utveckling av verksamheten. Med hjälp av verktyget Microsoft Power BI kan insamlade underhållsdata förädlas till visuell och klar information som stöd för beslutsfattandet. Novi BI är en tilläggstjänst för Novis molntjänstkunder och det möjliggör framställningen av en övergripande bild av underhållets situation. Med Novi BI kan man skapa dynamiska rapporter om t.ex. kartvyer, fabrikens layoutvyer, nyckeltalen och till och med göra jämförelseanalys av underhållsverksamhet mellan olika fabriker. Som tilläggstjänst är Novi BI en integrerad egenskap i Novis gränssnitt.

250
kunder
500
användningsobjekt
30
olika länder
20
olika språk
10 000
användare

Erfarenheter av Novi systemet från våra kunder:

Botniaprint Oy

”Tack vare Novi by Pinja har vi dokumentation på maskinernas hela livscykel. Att lokalisera felmeddelanden till rätt maskin gick fort genast från början, då maskinhierarkin fanns skapad i Novi. Dessutom var ibruktagandet lätt för underhållsavdelningen, då motivationen var hög och organisationen lätt.”

– Toni Klemola, kvalitets- och utvecklingschef

Orkla Oy

Underhåll är en väsentlig del av produktionsutvecklingen, eftersom underhållspersonalen samlar kunskap om hur apparater och funktioner borde utvecklas. Panda återtog det tidigare utlokaliserade underhållet till sin egen organisation i samband med fabriksflytt.

Versowood Oy

Samtliga apparater är införda i underhållssystemets hierarkimapp, så maskinspecifika uppgifter hittas utan svårighet. Användning av systemet är även i övrigt logiskt och enkelt.

Valmet NA Roll Service

”The early introduction of computer-based control at Rautpoh has provided an extremely rare benefit. The factory now has a reliable, two-decade history of failure. It is quickly available from the computer, it does not forget or retires.”

– Heikki Koivula, service manager

Hur kommer jag igång?

Utgångsläget för leverans av vårt underhållssystem är alltid en grundlig förståelse för kundens underhållsprocesser och svaga punkter. Våra specialister är experter inom utveckling av underhåll och kundens projekt har nytta av deras mångsidiga kunskap. Vår systemleverans grundar sig på en konceptmodell för genomförande av projekt och vi stöder dig under hela processen, från drifttagning till systemets hela livscykel.

Reservera ett samtal med vår expert

Vi erbjuder er följande:

  • Förberedande arbete där vi kartlägger underhållets nuläge och processer, målsättningar, nyttopotentialen samt lösningsmodellen som ska användas för att genomföra förändringen.
  • Validering och migrering av utgångsdata
  • Snabb idrifttagning av systemet samt användarutbildning
  • System- och kundstöd från den första dagen
  • Kontinuerlig utveckling av sakkunnigpartnerskap, branschkunskap och kundrelation
  • Kontinuerlig utveckling av sakkunnigpartnerskap, branschkunskap och kundrelation.
  • Över 450 experters kunskap inom olika delområden av ledning genom information, programutveckling, automation, produktionsplanering och underhåll