Lös störningar i produktionen genom snabb kommunikation

En snabb reaktion förkortar väntetid i produktionen med upp till 20 %

Variation och avvikelse i produktionen hör till vardagen på varje produktionsanläggning. Störningarna är utmanande med företagets målsättningar för produkternas kvalitet, mängd och leveranstid i åtanke.

När en störning uppträder bidrar snabb kommunikation avsevärt till att förkorta produktionens väntetid. För avvikande situationer behövs ändå ett system med en tydlig process för hantering av störningar och larm i produktionen.

Typiska drag för störningar i produktionen: 

1

Väntetiderna är långa och påverkar hela produktionen
2

Modellen för problemlösningsprocessen är oklar och rollerna och ansvarsförhållandena är inte definierade
3

Hanteringen av larm i produktionen är rörig och långsam och inga data om larmen samlas in i mätbar form

Målet är kortare genomloppstid

Genom att förkorta genomloppstiden förbättrar man företagets produktivitet, konkurrenskraft och kundnöjdhet. En kortare genomloppstid bidrar till smidigare verksamhet och gör det möjligt att snabbare reagera på förändringar i verksamhetsmiljön.

Rätt hjälp i rätt tid

När problemlösningsprocessen har definierats på rätt nivå, kan begäran om support riktas direkt till rätt personer. Metoden gör verksamhetsmodellen tydligare och sparar både tid och kostnader.

Identifiera grunden till problemen genom rapportering

Genom att följa upp orsakerna till störningar upptäcker man flaskhalsar i produktionen. När produktionsstoppen systematisk samlas i en databas är det lättare att systematiskt undersöka grundorsakerna till dem.

Förbättrad leveranssäkerhet

Genom att identifiera störningar kan man minska antalet överraskningar i produktionen och på så sätt uppnå en ännu bättre leveranssäkerhet.

Läs mer i bloggen: Andon-metoden förbättrar produktiviteten – men hur?

Metallindustri

Livsmedelsindustri

Träförädlings- och byggindustri

Monteringsindustri

Läkemedels-, förpacknings- och andra industribranscher

andon by pinja

Våra lösningar: Andon by Pinja är ett färdigt och användarvänligt system för hantering av larm i produktionen

Andon by Pinja är ett hjälpmedel i den övergripande produktionsutvecklingen. Det är ett färdigt och användarvänligt system för hantering av larm i produktionen. Dessutom bidrar systemet med en tydlig process för hantering av störningar och larm i produktionen samt hjälper till att uppnå en bättre leveranssäkerhet.

Systemets mål är att starta problemlösningsprocessen så fort som möjligt och lyfta fram grundorsakerna till problemen i produktionen.

Läs mer om Andons egenskaper

 

 

Andon – fördelar med systemet:

 • Större öppenhet
 • Större produktivitet
 • Större flexibilitet
 • Färre produktionsstopp
 • Kostnads- och tidsbesparingar

Andon – systemfunktioner:

 • Sms-larm
  Andon-larmet kan skickas via sms till personen som behövs.
 • E-postlarm
  Andon-larmet kan skickas via e-post till personen som behövs.
 • Alert-TV
  Ett audiovisuellt larm på infoskärmen visar vid vilken arbetsplats det behövs hjälp.
 • Rapportering
  Rapporteringen visar hur lång stödorganisationens svarstid varit i genomsnitt, hur länge reparationen tagit samt hur många gånger man begärt hjälp vid en viss linje, maskin eller arbetsplats.

En tydlig verksamhetsmodell

Systemet bidrar med en tydlig process för hantering av störningar och larm i produktionen samt hjälper till att uppnå en bättre leveranssäkerhet.

Visuella data som stöd för ledningen

Systemet skapar synliga och mätbara data av larmen från produktionen. Datainsamlingen stöder beslutsfattandet vid utvecklingen av en smidig produktion. Visuell delning av information i fabriksmiljön ökar interaktionen och effektiviserar informationsflödet.

Ett visuellt och tydligt användargränssnitt

Operatören kan snabbt och enkelt begära hjälp. Även belastningen på stödorganisationen minskar då begäran om hjälp riktas till den instans som kan reagera på situationen och inleda problemlösningen.

Våra kunders erfarenheter av Andon-systemet

Wärtsilä

”I praktiken är varje monteringscell försedd med en störningsknapp, som utlöser fortsatta åtgärder. Larmet förmedlas via sms till tre instanser: tillverkningen, logistiken och kvalitetskontrollen.” När man har hittat en metod för att undvika störningen i framtiden, registreras detta i systemet via datorn.

– Mikko Ketonen, utvecklingschef

BRP

De anställda är försedda med Andon-fjärrkontroller vid sina arbetsplatser. Fjärrkontrollen skickar en signal till Andon-systemet, som aktiverar larmet på infoskärmarna i olika delar av produktionen. Andon-systemets rapporter används regelbundet för att identifiera utvecklingsobjekt. I rapporterna kan man till exempel söka störningstider per team och per orsakskod.