Utmaning: Tillverkningens produktivitet och olönsamma väntetider mellan produktionsskedena.

Tasowheel i Tammerfors har tillverkat transmissionskomponenter i mer än 40 år och vill växa internationellt. Bolaget sysselsätter för tillfället cirka 60 anställda inom tillverkningen och 15 på tjänstemannasidan.

En särskild utmaning i Tasowheels produktion är att produktionskedjan är exceptionellt lång och slingrande. En typisk produkt kräver 8–10 arbetsskeden, och variationen är stor i materialen.

De fina resultaten tror jag är en följd av att vi tog tillfället i akt att se över vår verksamhet som helhet i samband med PES-projektet.

Projekt i kort

Lösning: Ett utvecklingsprojekt av produktionsstyrningen som genomfördes tillsammans med Pinja effektiverade verksamheten.

I utvecklingsprojektet av produktionsstyrningen skapade Tasowheel Gears och Pinja tillsammans nya verksamhetsmodeller för produktionsplaneringen, och i slutet av projektet införde Tasowheel ett PES-produktionsplaneringssystem integrerat i Powered-ERP. Tasowheel valde Pinja som serviceleverantör för att det upplevdes som en flexibel samarbetspartner.

Integrationen utarbetades först i ett projekt där definitionerna fastställdes innan man övergick till att förverkliga den. Den färdiga integrationen infördes i produktionen i augusti 2019 och man kunde genast se förbättringar, berättar produktionschef Mikael Mäkinen. Han ansvarar för bland annat produktion, anskaffningar och IT-system vid Tasowheel Gears affärsområde.

– Den olönsamma väntetiden mellan olika produktionsfaser förkortades tydligt med hjälp av PES, uppskattningsvis med cirka 20 procent. Vi har också färre oavslutade arbeten på golvet och det kapital som är bundet i produktionen har minskat, berättar Mäkinen.

"med hjälp av PES, uppskattningsvis med cirka 20 procent. Vi har också färre oavslutade arbeten på golvet och det kapital som är bundet i produktionen har minskat."
Mikael Mäkinen, Production Manager, Tasowheel

Läs mer om projektet

Förnyat IT-system, förnyade verksamhetsmodeller

Med PES-integrationen försökte Tasowheel Gears uppnå förbättringar bland annat i produktionens synlighet, förutsägbarhet, leveranssäkerhet och kapacitetens användningsgrad. Dessutom ville man minska mängden oavslutad produktion och den olönsamma väntetiden mellan olika skeden.

– Vi använder CGI:s verksamhetsstyrningssystem Powered, och i det finns det förstås strukturer för att organisera produktionen och till exempel hantera grov belastning. Tidigare var det dock arbetsledningen som planerade den fina belastningen i praktiken och fattade beslut om tillverkningsordningen, berättar Mäkinen. En lång och slingrande produktionskedja innebar fler utmaningar för utvecklingen. En typisk produkt kräver upp emot tio arbetsskeden och olika material.

– Vi har lagt märke till konsekvenserna av dessa särdrag i andra utvecklingsprojekt också. Vi har exceptionellt många olika material, skeden och samband som alla måste beaktas i optimeringen av tillverkningen. Samma utmaning uppdagades snabbt också när vi fortsatte arbeta med PES-integrationen, minns Mäkinen.

Vägen var lång. Mäkinen berättar att alla viktiga mätare visar att utvecklingen går i rätt riktning och att den är positiv. Vid sidan om den egentliga optimeringen av produktionen har också en förändring skett i företagets arbetssätt och processer. När vi optimerade SOP-processen tog vi hjälp av utomstående konsulter, och som en biprodukt av PES- utvecklingsprojektet ser vi också förbättringar i försäljningen och kommunikationen.

– De fina resultaten tror jag är en följd av att vi tog tillfället i akt att se över vår verksamhet som helhet i samband med PES-projektet. Nu har vi till exempel utsett en produktionsplanerare som gör upp planen med hjälp av PES. Arbetsledningens arbetsbeskrivning har samtidigt förändrats så att den handlar om att uppfylla planen, och det gör att det har frigjorts tid för arbetsledningen att sköta sitt egentliga jobb, alltså leda arbetet, säger Mäkinen.

Effektiv inför framtiden

Det drygt fyrtio år gamla familjebolaget som ursprungligen började med att tillverka kugghjul har under årens lopp utformats till en mångsidig komponenttillverkare. Nästa utvecklingssteg är att satsa ännu mer på internationell tillväxt. Redan nu går omkring hälften av bolagets produktion på export, bland annat till Norden, Ryssland och Centraleuropa.

Den ständiga utvecklingen och automatiseringen av produktionen gynnar också internationaliseringsmålet. Sett till omsättningen är Gears Tasowheels största affärsområde, och nu planeras projekt för att effektivisera produktionen i andra dotterbolag också.

– Våra produkter är högklassiga, och med hjälp av optimerad produktion tror jag att vi kan bli vida kända och pålitliga avtalstillverkare även på det internationella området, summerar Mäkinen.

Mikael Mäkinen

Production Manager, Tasowheel

Kort om projektet

1

I projektet infördes PES-produktionsplaneringssystem.

2

Den olönsamma väntetiden har minskat med 20 procent.

3

Den ständiga utvecklingen och automatiseringen av produktionen gynnar också
internationaliseringsmålet.

Intresserad? Fråga mera!

Andra framgångsberättelser

Halton

Haltons och Pinjas senaste projekt optimerar produktionsstyrningen.

Normet

Normet valde Pinjas PES-lösning som komplement till sitt produktionsstyrningssystem Microsoft AX.

Muovi-Heljanko

”Vår verksamhet styrs väldigt mycket av effektivitet, även när det gäller materialanskaffningar.”