Utmaning: När Oulun Energia investerar i cirkulär ekonomi blir hanteringen av materialflöden allt viktigare och kraven på lagstadgad rapportering ökar.

På den nya avfallssorteringsanläggningen från 2020 i Rusko sorteras bland annat plast, fiber, glas och metall från bygg- och rivningsavfall samt handelns och industrins förpackningsavfall ut för återvinning. Omkring en tredjedel av avfallet som anläggningen tar emot kan återanvändas, exempelvis som sekundärt material eller i markbyggnation. Avfall som inte lämpar sig för återvinning förädlas till bränsle och energin utvinns i Oulun Energias avfallskraftvärmeverk.

Smidig mottagning och vidare behandling av material, liksom den övergripande hanteringen av leveranskedjan är grundläggande för en effektiv verksamhet. Den allt mer komplicerade kedjan med dess tillhörande rapportering till både materialleverantörerna och myndigheterna kan inte längre skötas i Excel.

Nivån på kundservicen har förbättrats.

Kort sammanfattning av projektet

Lösning: Systemet Once införs för att hantera sorteringsanläggningens materialflöde och rapportering.

Oulun Energia fann en ändamålsenlig lösning på nära håll. Företaget hade använt Pinjas system Once, och dess företrädare PAS, på sina kraftvärmeverk ända sedan 1989. Erfarenheterna av systemet var goda.

”På kraftvärmeverkssidan har vi kunnat utveckla funktioner som passar oss. Därför tänkte vi att vi med denna partner också skulle kunna utveckla funktioner inom den cirkulära ekonomi och avfallshantering”, säger utvecklingschef Heikki Harju-Autti.

Projektet inom den cirkulära ekonomin är fortfarande ganska nytt, men framtiden ser lovande ut enligt Heikki Harju-Autti. Funktionerna i Once har införts i snabb takt.

”Vi har fixat basfunktionerna, så att till exempel vägningsfunktionerna fungerar bra för alla olika material och vi kan följa materialets rörelser."
Heikki Harju-Autti, Oulun Energia

”Vi har fixat basfunktionerna, så att till exempel vägningsfunktionerna fungerar bra för alla olika material och vi kan följa materialets rörelser. I början av 2020 övergick vi till att tillhandahålla egna tjänster för avfallsleverantörerna. Jag tror att projektet inom den cirkulär ekonomi kommer att använda många av de metoder som används för hantering av avfallsflödena på avfallskraftvärmeverket. De behöver bara vidareutvecklas en aning för att passa projektet för den cirkulär ekonomi. Här spelar ju hanteringen av materialflödet en ännu större roll än på avfallskraftvärmeverket”, säger utvecklingschef Heikki Harju-Autti.

Once kommer att användas för lagerbokföringen men även för hantering av alla inkommande och utgående materialflöden. Företaget använder redan Once på ett mångsidigt sätt i den dagliga kommunikationen och rapporteringen.

”Nivån på kundservicen har förbättrats efter att Once infördes. På avfallsförbränningsanläggningen har vi till exempel betydligt färre mottagningsstopp och begränsningar än tidigare”, säger utvecklingschef Heikki Harju-Autti.

En mångsidig verktygslåda

Nya funktioner tas i bruk när verksamheten utvidgas. Snart tar anläggningen också emot avfall för omlastning. Once kan anpassas för både små och stora aktörer i avfallsbranschen. Runt i kring den cirkulära ekonomin i Uleåborg har det uppstått ett riktigt Once-ekosystem, eftersom många av energibolagets samarbetspartner och kunder använder systemet.

Once används för att hantera och processa data som är relaterade till fordonsvågen, laboratorieanalyser och lagringshanteringen samt information och avtal som gäller materialleverantörerna. Hela kedjan drar nytta av den delade informationen.

Mot en renare framtid

Oulun Energia har ambitiösa målsättningar. Det nya biokraftvärmeverket i Laanila bidrar till bolagets mål att bli en klimatneutral energiproducent under 2030-talet. Once är med på denna resa.

”Inom den cirkulär ekonomi spelar hanteringen av materialflöden en ännu viktigare roll än på kraftvärmeverket”, säger utvecklingschef Heikki Harju-Autti.

Oulun Energias målsättning är att göra den cirkulär ekonomi till en betydande stöttepelare i bolagets verksamhet. Utvecklingschef Heikki Harju-Autti berättar att målet är att utvidga verksamheten till handels-, industri-, bygg- och rivningsavfall.

”Jag tror att vi kommer att införa lösningar från den cirkulär ekonomi också på den kommunala avfallsdelen. Där har vi ett projekt tillsammans med Gasum för produktion av biogas ur organiskt avfall”, säger utvecklingschef Heikki Harju-Autti.

Kort sammanfattning av projektet

1

Inom den cirkulär ekonomi sätter den stora mängden av olika material press på mätning och rapportering av materialflödet.

2

Once hjälper till att hantera den övergripande bilden, leveranskedjan och information om materialflödet från flera anläggningar.

3

I Uleåborg använder också andra aktörer inom den cirkulär ekonomi systemet för hantering och delning av materialflödesdata – ett ”Once-ekosystem” har uppstått.

4

Once hjälper Oulun Energia att nå målen för hållbar utveckling.

Intresserad? Fråga mera!

Andra framgångsberättelser

Gasum

”The real-time monitoring of the Once® by Pinja system now enables us to see whether the number of incoming waste loads is adequate in relation to the production requirement.”

Oulun Energia

”The Once solution has significantly improved and automated the entire supply chain and the reporting process of Oulun Energia. In addition to improved customer service and practical plant operations, the system helps to conform with legal requirements.”

Kainuun Voima

”Earlier, it took us three days in a month to process the fuel data and set up invoicing methods to only take care of the invoicing requests. Now, energy-based invoicing requests are created in 4 to 6 hours and invoices are sent in electronic form.”

Kuopion Energia

”To export data to a system and import various summary reports without errors and delays is invaluable.”