Utmaning: Prognostiseringen av produktionen, och därmed även försäljningsplaneringen, var kortsiktig och reaktionen på föränderliga situationer långsam

Metsä Fibre har ett halvt dussin sågverk i Finland. Sågverken producerar sågvaror för behoven inom byggnadsindustrin och annan industri. Fram till 2015 hade varje sågverk sina egna verktyg för produktionsplanering. Excel och kalkylatorn användes flitigt, och hanteringen av produktionsstyrningen vid respektive sågverk var i stor utsträckning beroende av kompetensen hos enskilda personer.

Prognostiseringen av produktionen, och därmed även försäljningsplaneringen, var kortsiktig och reaktionen på föränderliga situationer långsam. Behovet av att förenhetliga verksamhetsmodellerna och verktygen var uppenbart.

Vi beslutade oss för Pinjas PES-system bl.a. för att Pinja hade en ingående förståelse för produktionsplanering.

Lösning: Pinjas PES-system förenhetligade verksamhetsmodellerna för Metsä Fibres sågverk

Efter förundersökningar och utvärderingar valde man samarbetspartner våren 2015.

”Vi beslutade oss för Pinjas PES-system bl.a. för att Pinja hade en ingående förståelse för produktionsplanering. Planeringsvyn i verktyget gjorde också intryck: den var den enda av kandidaterna som klarade av att bunta ihop stöden för produktionsprocessen till en slutprodukt i en tydlig vy, berättar Juha Hirvasmaa, som är utvecklingschef för Metsä Fibres sågverk.

”Vårt arbete underlättades i sin tur av att vår kund omsorgsfullt hade utrett sina behov i förväg. Så är inte alltid fallet”, förklarar lösningsarkitekt Antti Halonen och kastar på så sätt ljus över utgångspunkterna för projektet ur Pinjas synvinkel.

I slutet av 2015 gick man igenom de olika systemens roller, definierade funktionerna och integrerade PES-systemet i Metsä Fibres ERP-system. Från kundens sida var slutanvändarna intensivt involverade redan under definitionsfasen.

“Transparensen och precisionen i planeringen har ökat enligt målsättningarna genom hela processen, från råvaran till slutprodukterna. Det går också betydligt smidigare att göra ändringar, säger Juha Hirvasmaa

"Transparensen och precisionen i planeringen har ökat enligt målsättningarna genom hela processen, från råvaran till slutprodukterna. Det går också betydligt smidigare att göra ändringar."
Juha Hirvasmaa, utvcklingschef i Metsä Fibre

Större precision och transparens i produktionsplaneringen

Slutresultatet blev att sågverken fick en gemensam verksamhetsmodell och enhetliga planeringsprocesser med ett system som de olika organisationsnivåerna gärna använder.

”Transparensen och precisionen i planeringen har ökat enligt målsättningarna genom hela processen, från råvaran till slutprodukterna. Det går också betydligt smidigare att göra ändringar.” berättar Juha Hirvasmaa. Produktionen kan nu planeras noggrant på vecko-, månads- och kvartalsnivå framåt, och det totala försäljningsläget kan vid behov ses i realtid både enligt sågverk och träslag.

När varje sågverk använder samma verktyg har det även varit lätt att eliminera de verksamhetsrisker som är beroende av personer: en inhoppare från grannsågen kan snabbt ta itu med jobbet utan att produktionen störs.

Juha Hirvasmaa

Utvecklingschef, Metsä Fibre

Mera framgångsberättelse

Patria Aerostructures

”Vi konstaterade att Pinja hade hållit på längst med att utveckla automatisering och beräkning.”

Atria Suomi

I och med PES-systemet har vi övergått till genuint informationsbaserad ledning.

Sandvik

Tack vare PES-systemet har transparensen förbättrats mycket i hela organisationen.