En konkurrenskraftig framtid inom energisektorn och den cirkulära ekonomin säkerställs genom digitalisering – under hela livscykeln

Energisektorn och den cirkulära ekonomin genomgår stora omvälvningar: brist på naturtillgångar och klimatförändringen, förändringar i lagstiftning, övervakning och människors attityder samt den pågående digitala revolutionen. 

Samtidigt som efterfrågan ökar kämpar företagen i en djungel av förnyade direktiv och lagändringar. Syftet och målet med lagstiftningsreformerna är att säkerställa en hållbar utveckling och en miljömässig mångfald. I framtiden kommer man dessutom i allt större omfattning att uppmärksamma ursprunget till de material som används inom energiproduktionen och åt produktionens och transportens miljöpåverkan.

I synnerhet kan mekanismerna i den cirkulära ekonomin spara naturresurser, utnyttja material så effektivt och hållbart som möjligt och effektivera utnyttjande och återvinning av material. För att upprätthålla konkurrenskraften krävs dock utnyttjande av digitalisering.

Ladda när guide: Utnyttjandet av digitalisering i cirkulär ekonomi

Inom energi- och cirkulär ekonomi pågår just nu:

1

Lagstiftningskrav och rapporteringskrav till myndigheter skärps
2

Genom att bemästra materialflödena eftersträvas en högre produktivitet
3

Programvarans betydelse för kritiska funktioner växer

Digitaliseringen skapar aldrig tidigare skådade möjligheter att utnyttja naturresurserna på ett nytt och hållbart sätt. Den accelererande digitala omvälvningen har fört med sig sensorer som sprids överallt, växande dataflöden, utveckling av artificiell intelligens, robotapplikationer, mobila lösningar och tjänsteplattformar. Dessa teknologier skapar helt nya affärsmodeller för varje sektor som gör det möjligt för företag att optimera, automatisera och faktiskt revolutionera varje aspekt av verksamheten. Detta genererar också betydande besparingar i energi- och materialförbrukningen.
Finlands Näringsliv (EK)
,
www.ek.fi/sv

Välj en erfaren partner som förstår förändringen i branschen

På Pinja erbjuder vi digitaliseringens potential för att förbättra verksamheten för företag verksamma inom energibranschen och den cirkulär ekonomin – under hela livscykeln.

Våra lösningar bidrar till att förbättra anläggningens effektivitet och förbättra arbetets produktivitet. Vi utvecklar lösningar som förbättrar anläggningarnas kostnadseffektivitet, informationsflöde och tillförlitlighet.

Vår erfarenhet bygger på mångårigt samarbete med kunder. Vår styrka är särskild sakkunskap och expertis inom planering och projektering av olika typer av energianläggningar, leverans av materialflödeshanteringssystem, rapportering och förbättring av anläggningens driftssäkerhet. Vi är din partner även när du behöver underhålla dina system för att säkerställa riskhantering.

Bekanta dig med våra lösningar

Vi erbjuder våra tjänster speciellt:

Cirkulär ekonomi

Energiproduktion

Produktion av biobränslen

Vattenproduktion

Avfallshantering

Är du intresserad? Ta kontakt!

Lösningar för producenter och användare av energi och återvinningsmaterial, anläggningsleverantörer samt serviceföretag inom energibranschen och den cirkulär ekonomin

Vi betjänar energibolag, avfallshanteringsföretag, anläggningsleverantörer och tjänsteföretag som verkar inom energibranschen och den cirkulära ekonomin under hela livscykeln. 

Vi är involverade i planeringen av nya anläggningar, upprättande av tjänster och infrastruktur, i molntjänster och i kundsystem. Vi är också i framkant när det gäller att planera och förverkliga tillämpningar inom sektorn för energi och cirkulär ekonomi, såsom Flow by Pinja – ett system för materialflödeseffektivitet i cirkulär ekonomi, Once by Pinja – hantering av leveranskedjan, Novi by Pinja – underhållssystem, samt en applikation för elektroniska transportdokument, som gör det lättare att följa kraven i den nya avfallslagen.

Anläggnings-, process-, automations- och elplanering

Vi erbjuder planeringstjänster för industrin med de bästa verktygen i branschen och årtionden av erfarenhet. Vi tar gärna helhetsansvar för projektet från identifiering av investeringsbehovet till planering och genomförande av projektet. Vi har genomfört elektrifierings- och automationsprojekt inklusive grundplanering, el- och automationsplanering, automationsleveranser, installation, fältutrustning i drift, totalt mer än 100 inhemska och utländska kraftverksprojekt, från små värmeverk till stora flerbränslekraftverk.

Läs mer

Flow by Pinja – materialflödeshantering och övervakningssystem

Flow är ett kraftfullt webbläsarbaserat SaaS-system som utvecklats för den cirkulära ekonomin. Flow förenar människor i den cirkulära ekonomin, system, lönsamhet och data, inklusive bl.a. omfattande mottagnings- och vågfunktioner, lagerfunktioner, rapporteringsfunktioner, och anslutning till kundens fakturerings- och ERP-system. Förutom mottagningsfunktionerna kan materialhanteringssystemet, som producerar öppen information i realtid, ta fram ett brett utbud av information om de olika stegen i hela leveranskedjan och tillhandahålla rapportering till alla parter i leveranskedjan.

Läs mer

Once by Pinja – system för hantering av leveranskedjan

Once by Pinja är ett webbaserat SaaS-affärssystem som hanterar materialflöden samt beställnings- och leveranskedjor för företag som är verksamma inom energisektorn. Once gör i realtid informationen som genereras i leveranskedjan tillgänglig för alla involverade intressenter. Systemet är skalbart för hantering av såväl leveranskedjor vid enskilda små företag och för koncerners leveranskedjor bestående av flera anläggningar.

Läs mer

Novi by Pinja – underhållssystem

Novi by Pinja är ett modernt system för hantering och utveckling av förebyggande underhåll. Systemet digitaliserar underhållsinformationen som rör hantering och utveckling av industriellt underhåll och svarar mot behoven i den dagliga underhållshanteringen. Novi lämpar sig för den cirkulära ekonomins organisationer, el- och värmeproduktion samt distribution, produktion och distribution av rent vatten, behandling av avloppsvatten och återvinning av avfall. Underhåll av utrustning och fastigheter hör även de till Novis användningsområden.

Läs mer

ICT-tjänster

Vår ICT-tjänst är framtagen för att frigöra tid för produktivt och kreativt arbete. Vi gör din vardag smidig genom att ta hand om hårdvara och system, till exempel med vår tjänst för underhåll av produktionens IT-miljö.

Läs mer

Business Intelligence och kunskapsledning

Våra tjänster täcker rapporteringsbehovet för kunskapsledning och alla aspekter av Business Intelligence. Data från olika källor kan kombineras för att förstå vad som händer i produktionen och varför. Ibland finns det så mycket data utspritt i olika system att det krävs ett datalager för att hantera och använda den.

Läs mer

Våra kunders upplevelser

Gasum

”Vårt främsta behov var att automatisera faktureringen av inkommande avfallslaster, men lika viktigt var det att också kunna följa lasterna i realtid på anläggningarna.”

Läsa Gasum framgångsberättelse

Kuopion Energia

“One system can provide information about our total production and matters related to the district heating network, as well as produce corporate-level financial reports, for example.”

Läs Kuopion Energia framgångsberättelse

Oulun Energia

“På kraftvärmeverkssidan har vi kunnat utveckla funktioner som passar oss. Därför tänkte vi att vi med denna partner också skulle kunna utveckla funktioner inom den cirkulära ekonomi och avfallshantering.”

Läs Oulun Energia framgångsberättelse

Fortum

”Fortum använder Once by Pinja -systemet på sina anläggningar i Finland, Baltikum och Polen. På basis av de goda erfarenheterna infördes Once också genast på kraftvärmeverket i Klaipeda när anläggningen togs i bruk.”

Läs Fortum framgångsberättelse

Ladda ner expertmaterial